Regulamin:
Projekt 1196-1235 (Polska Dzielnicowa 1196-1235)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Projekt jest inicjatywą opartą o rekonstrukcję historyczną w pełnym tego słowa znaczeniu. Ukierunkowany jest on na rekonstrukcję życia w okresie rozbicia dzielnicowego, a dokładniej na lata 1196-1235 – z założeniem iż nasza „przygoda” rozpoczyna się w roku 1211. Powyższe datowanie stanowi granicę dla odtwarzanego uzbrojenia oraz ubrań, oczywiście w miarę możliwości żródłowych. Znane nam dotychczas "turnieje rycerskie" nie dają nam tyle satysfakcji ile byśmy chcieli, dlatego tez dajemy krok naprzód. Projekt PD kładzie równy nacisk na wszystkie aspekty rekonstruowanego okresu, tak obozowanie jak i walkę, plus oczywiście inne rzeczy. Należy jednak stwierdzić iż obozowanie, „rekonstruowanie” zwykłego życia w końcu XII i początkach XIII, jest dla nas priorytetem. Nasza inicjatywa ma służyć jedynie celom rozrywkowym, stworzeniu szeregu imprez o wysokim poziomie „historyczności”, powiązanych ze sobą datowaniem i postaciami. Projekt jest po części fabularyzowany, staramy się by nasze imprezy oparte były o pewne wydarzenia, tak rzeczywiste jak i wymyślone, aczkolwiek realne dla naszego okresu. Podczas imprez staramy się w jak największym stopniu oddać realia owych czasów. Barwność wydarzeń rozbicia dzielnicowego zachęca do rekonstrukcji tego okresu. Bitwy, potyczki, spotkania, wyprawy, krucjaty (chociaż w tym przypadku raczej te „pruskie”) - wszystko może znaleźć odzwierciedlenia w naszych działaniach rekonstruktorskich będąc doskonałą bazą historyczną do organizowania ciekawych imprez. W ramach projektu wspieramy się w poszukiwaniu źródeł ikonograficznych i opracowań dotyczących uzbrojenia, ubioru i wyposażenia z interesującego nas okresu – w szczególności żródeł odpowiednich dla dzielnicy którą reprezentujemy. Nie ma co ukrywać, zależy nam na wysokim poziomie odtwórstwa historycznego, czasy kiedy traktowano Biblię Maciejowskiego jako faktyczną „biblię” dla rekonstruktora XIII-nastki dawno są już za nami. Ale jednocześnie nie mamy zamiaru odstraszać swoim podejściem nikogo. Zdajemy sobie sprawę iż nie wszystko da się zrobić od razu, liczy się stały i widoczny postęp wśród uczestników projektu (co nie znaczy, że postęp ten ma trwać lata...).

2. Projekt skierowany jest do osób mających doświadczenie w rekonstruowaniu wieku XIII-nastego, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na ścisłe datowanie wymienione powyżej. Do tej pory przyjęto traktować „trzynastkę” jako pewien „worek”, do którego wrzucono jednocześnie koniec XIIw i cały wiek XIII. Uściślone datowanie wymusza niejako rezygnację z hełmów nazywanych popularnie „Sugarloafami”, wszelakich zbrojników i innych elementów pasujących na koniec „XIII-nastki”, jak również mocno ogranicza stosowanie hełmów garnczkowych. Projekt nie ogranicza się jedynie do terenu Polski, z wielką radością powitamy osoby rekonstruujące Ruś, Mongołów oraz innych – z zastrzeżeniem respektowania datowania. Projekt Polski Dzielnicowej skierowany jest do indywidualnych osób, jak również do całych grup. Osoby uczestniczące w realizacji projektu, przy włączaniu się do projektu, podają:
- kogo rekonstruują
- imię postaci
- z jakiej dzielnicy pochodzą
- czym się będą zajmować

To samo tyczy się pełnych pocztów rozpoczynających zabawę. Poczet, hufiec itd. stanowią przynajmniej 3 osoby – osoba odtwarzająca rycerza/wójta etc, czyli osoby która wystawia poczet, oraz oczywiście osoby „pocztowe”. W tym przypadku należy podać również skład pocztu.

3. Do projektu dopuszcza się różnorodne typu uzbrojenia – w zależności od stanu majątkowego i odtwarzanej formacji/postaci. Jedynym ograniczeniem jest „realność” historyczna oraz rzeczy podane powyżej. Narzuca to konieczność zachowania środków ostrożności podczas potyczek, dlatego też od początku odrzuca się starcia typu „do upadłego”. Dopuszczalne są konfrontacje lekkozbrojny-cięzkozbrojny (szczegóły w dziale poświęconym walce i uzbrojeniu).
4. Podane ramy historyczne 1196-1235, są ramami jedynie umownymi. Datowanie te stworzone zostało na potrzeby uzbrojenia, dopuszczalna jest tolerancja ok. 10 lat. Oczywiście obowiązują nas materiały źródłowe, w miarę możliwości ich występowania. Również co do rekonstruowanych wydarzeń obowiązują nas podane ramy, chociaż możliwym jest „wykroczenie” poza.
5. Dla potrzeb projektu ustala się, iż postacie odtwarzane przez uczestników są postaciami fikcyjnymi, mogą być dobierane dowolnie pod warunkiem, że uczestnictwo ich w wydarzeniach z lat 1196-1235 jest realne. Dla dobrej rekonstrukcji postaci historycznych ważne jest określenie ich statusu majątkowego i społecznego, a następnie odpowiednie dobranie uzbrojenia, strojów, liczby i wyekwipowania pocztowych itp. Dopuszcza się również „odtwarzanie” postaci potwierdzonych historycznie, jednak z góry wykluczamy „książąt”, czy też inne postacie, których „odgrywanie” wiąże się z poważnym statusem społecznym. Przyjmuje się iż „bohaterowie” nie giną – zostają jedynie ranni, nie zależy nam na wzajemnym mordowaniu a na dobrej zabawie.
6. Początek naszego projektu to rok 1211, każdy rok kalendarzowy odpowiada rokowi w świecie projektowym
7. Uczestnictwo w projekcie wiąże się z ciągłym dążeniem do poprawy historyczności własnej osoby oraz sprzętu. Zależy nam by nasze imprezy cechowały się wysokim poziomem historyczności, jak również pewnym poziomem zachowania.
8. Uczestnictwo jest dobrowolne, nikogo nie zmuszamy do zabawy. Nie zależy nam na „martwych duszach”, od uczestników oczekujemy pełnego zaangażowania w trakcie imprez. Mile widziane własne pomysły i przedsięwzięcia.
9. Dla celów projektu funkcjonuje strona internetowa na której opisane są grupy uczestniczące w projekcie, ich lokalizacja na mapie oraz dostępna jest kronika wydarzeń (w niedalekiej przyszłości...)

Zasady Uczestnictwa

1. Każda osoba chętna do wzięcia udziału w realizacji projektu musi zostać zaakceptowana przez grupę „weryfikatorów”
2. Uczestnictwo w forach itp. nie jest jednoznaczne z przyjęciem do grona uczestników.
3. Przyjęcie do grona uczestników następuje po wpisaniu na listę uczestników i pocztów wraz z określeniem funkcji i roli jaką ma dana osoba spełniać. Na mapie projektowej zostaje odznaczone miejsce „rezydowania” danego pocztu, wraz z ewentualną ziemią którą zarządza. (Jak taka mapa powstanie )
4. Osoby należące do projektu mają otwarty wstęp na imprezy projektowe, z zastrzeżeniem iż oczekuje się od nich pełnego zaangażowania.
5. Dopuszcza się uczestnictwo osób spoza projektu pod warunkiem zaakceptowania zgłoszenia przez „weryfikatorów”. Weryfikatorzy są stała grupą, dodatkowo do osób weryfikujących zgłoszenia automatycznie dołączany jest organizator, który jednak nie ma ostatecznego prawa głosu. Powyższa zasada ma na celu uniknięcie zapraszania osób tylko dlatego że są znajomymi znajomych i wypada ich zaprosić.

W odniesieniu do przyjaciół z innych terenów – Rusini, Mongołowie, itd. decyzję o uczestnictwie podejmują „weryfikatorzy” odtwarzający dany region. Zakonnych odgórnie weryfikuje brat Boguta wraz z pozostałymi osobami odpowiedzialnymi.

Strona techniczna imprez

Polska Dzielnicowa jest projektem który żyje na imprezach „Dzielnicowych”. Mówiąc „impreza” mamy na myśli wszystko co zostaje zorganizowane w cyklu „1196-1235”. Zakładamy iż nasze imprezy są organizowane przez nas, za własne środki (składki), bez turystów i na zamkniętych (o ile jest to możliwe) terenach, budowlach.

1. Organizatorzy zawczasu przedstawiają na forum szkic fabuły tak, by od początku było wiadomo na co należy się przygotować.
2. Nowi uczestnicy przed imprezą eksponują na forum swoje stroje, bojowe i cywilne, oraz naczynia i inne przedmioty bytu, które chcą zabrać. Tym sposobem wykluczymy niespodzianki które mogą nas spotkać na imprezie. Weryfikatorzy zatwierdzają bądź nie daną osobę.
3. Scenariusz
- Scenariusz bez względu na perypetie ustawiany jest tak, by działania militarne nie zostały na uboczu, powód oczywisty: jeśli jest sprzęt bojowy - jest energia, a ją trzeba zużywać, np. na pościg, tropienie, zdradzieckie ataki etc. O ile oczywiście konkretna impreza przewiduje element militarny.
- walki powinny "przetykać" fabułę i w miarę możliwości powstawać spontanicznie, (np. żołdacy nie będą wiedzieli, że za chwilę będą atakować, lub bronić.)
- „naczelne" postacie znają więcej szczegółów i decydują w ramach fabuły o tym, co mają robić jego "podwładni".
- „podwładni" rzecz jasna również mają swobodę pomysłów, ale realizują je nie zapominając o swojej pozycji i odgrywanej osobie.
4. Z góry wykluczamy wymianę zdobycznego sprzętu za alkohol. Tego typu zachowanie będzie tępione i spotka się z kategorycznym sprzeciwem. W drodze wyjątku dopuszcza się alkohol zaniesiony w historycznym dzbanie, naczyniu.
5. Twój namiot – Twoja twierdza, z zastrzeżeniem że nikt nie chce oglądać Twojego plecaka wyłaniającego się z namiotu.
6. Słoma/siano tylko w namiocie – nie jest dopuszczalne używanie kostek jako „siedzisko”. Ewentualnie jako podstawa pod ławę – ale w drodze wyjątku.
7. Walki odbywają się na zasadach „trafień”, liczymy na zdrowy rozsądek walczących i świadomość że walka nie jest celem tej zabawy tylko jednym z elementów składających się na całość. Zwracamy uwagę że więcej frajdy sprawia straszenie, nie zaś bezpośrednie „wjazdy” i wybijanie się nawzajem. Zasady walki opisane zostały w innym miejscu.
8. W grę wchodzą również imprezy „najazdowe” na „ziemie” innych uczestników projektu. W tym celu tworzy się sojusze itd. Pozostawiam Wam w tej kwestii pole do popisu
9. W trakcie trwania imprezy zdjęcia robić mogą jedynie „zaakredytowani” wcześniej uczestnicy. Chcemy wiedzieć ilu aparatów możemy się spodziewać i mieć świadomość kto nagle może wyjąć aparat.
10. Każda impreza ma wprowadzony „deadline” przyjazdowy dla poszczególnych stron. Ewentualnie KATEGORYCZNY zakaz pojawiania się w obozie (rozpakowywanie, rozstawianie namiotów) w ubraniach współczesnych, a tym bardziej wjazd autem na teren imprezy.
11. Organizator imprezy bierze odpowiedzialność za poziom grup zaproszonych w ramach obozów prowadzonych przez osoby niezwiązane z projektem, i za respektowanie przez te osoby założeń projektowych.

Wytyczne

1. Na potrzeby projektu uznaje się iż najlepszym wzorem do odtworzenia postaci są rodzime "żródła". Jak zostało wspomniane powyżej – BM i inne manuskrypty zachodnie nie są najlepsze dla naszych potrzeb, jednakże z powodu małej ilości lokalnych żródeł wciąż dopuszczalne.
2. Ubrania jedynie z materiałów dostępnych w danym regionie w danej epoce. Szycie maszynowe dopuszczalne, najlepiej jednak by w widocznych miejscach ubrania były wykańczane ręcznie.
3. Nie można zapominać o różnego rodzaju dodatkach, zapinkach pierścieniach
odpowiednich do odtwarzanej postaci.
4. Galanteria skórzana – tylko wyroby mające swoje potwierdzenie w źródłach z interesującego nas okresu.
5. Buty odpowiednie do danej epoki, szyte ręcznie – na skórzanej podeszwie. Dopuszczalne użycie kleju bez jego pozostałości na zewnątrz
6. Ceramika jedynie potwierdzona źródłowo, żadnych kamionkowych wynalazków
7. Kolczugi jedynie nitowane!
8. Uzbrojenie, te zaczepne jak i ochronne MUSI być adekwatne do odtwarzanej postaci. Osoba odtwarzająca rycerza powinna dysponować sprzętem godnym "stanu rycerskiego" - i używać go w komplecie. Nie jest dopuszczalne zakładanie hełmu na sam pikowaniec (dla rycerza), używanie dziurawych kolczug itd. Oczywiście wymagania dla innych stanów są adekwatne do ich typu uzbrojenia/opancerzenia.
9. Tarcze – ideałem są tarcze wykonane na bazie drewna, nie sklejki. Do tego też dążymy, chociaż warunkowo dopuszczamy te na bazie sklejki. Przynajmniej do końca 2013 roku.
10. Troki wojskowe (czy to jako mocowanie hełmów, czy imaczy) zostają na czas naszych imprez w domu, tak samo jak wszelakie zbrojnikowe osłony przedramion czy goleni.
11. Cały sprzęt musi być zadbany, kładziemy nacisk na estetykę.
12. Dopuszcza się namioty bawełniane, szyte maszynowo – jednak jedynie warunkowo. Docelowo namioty winne być z lnu. (kolejny szyty namiot powinien być z LNU, najlepiej szyty ręcznie, nikt nie karze wyrzucać bawełnianych wielkich pawilonów na które wydało się masę kasy bądź pracy, jednak należy mieć świadomość ich niepoprawności). W przypadku innych kultur – zgodnie z występowaniem w danym rejonie.
13. Wnętrze namiotu winno być utrzymane w porządku, bez widocznych z zewnątrz przedmiotów należących do świata współczesnego
14. Przyjmuję się zasadę – mój namiot moją twierdza. Nikt na siłę nie będzie wchodził do cudzego namiotu i sprawdzał porządku, bądź w jaki sposób wykonane jest omasztowanie. Jednak w przypadku omasztowania jasne jest iż elementy typu „śruba” nie powinny mieć miejsca
15. Widoczne „maszty”, drzewce – najlepiej z naturalnego drewna, żadne kije od szczotek.
16. O kształcie imprezy, o tym jakie alkohole są dopuszczane decydować będzie główny organizator, jednak na każdej z naszych imprez panuje zasada: "wszelkie współczesne naczynia mogą wejść do namiotu przed imprezą, ale wyjść mogą jedynie w odpowiednich naczyniach"
17. Starajmy się unikać kawy i herbaty, jeśli już koniecznie ktoś musi – starajmy się by nie było wiadomo co pijemy
18. Zupełny zakaz palenia na terenie imprezy, Ew. w specjalnie wydzielonych miejscach
19. Łuki jedynie wykonane naturalnymi metodami. Bisoki – nie.
20. Wyposażenie musi być adekwatne do rekonstruowanej postaci
21. Na imprezach obowiązuje pełne zaangażowanie się w rekonstrukcję postaci
22. Na imprezie „gramy” swoją rolę przez cały czas jej trwania. Jeśli chcemy porozmawiać o sprawach prywatnych zróbmy to gdzieś na uboczu
23. Telefony komórkowe – kategorycznie niedopuszczalne jest widoczne używanie ich w czasie imprez. Masz potrzebę zadzwonić, schowaj się tak by nikt tego nie widział
24. Nasze imprezy nie są turniejami, są prywatnymi spotkaniami nastawionymi na maksymalną rekonstrukcję.
25. W wypadku naszych podejrzeń o niehistoryczność danego elementu stroju, uzbrojenia, lub wyposażenia będziemy prosili o podanie źródeł z których dokonano jego rekonstrukcji. W innym wypadku poprosimy o jego nie używanie na naszych imprezach.
26. Zaznaczamy również iż przypadki sporne będą rozstrzygane indywidualnie.
27. Uczestnictwo w naszych imprezach wiąże się z pełną akceptacją w/w punktów, zarazem ich przestrzeganiem

Ogólne wymagania:

Ubranie – spójne pod względem datowania oraz adekwatne do odtwarzanej postaci. Pachołek nie może wyglądać bardziej bogato od możnego, a służka od swojej pani.
Hafty - wykonane na podstawie źródeł historycznych (ikonografia, wykopaliska), spójne czasowo oraz terytorialnie z całością stroju
Okulary nie zabraniamy kategorycznie, jednakże sugerujemy nie używanie ich na imprezie.
Buty, paski - jedynie potwierdzone źródłowo, odpowiednie do narzuconych ram czasowych i odtwarzanej postaci. Zdecydowanie odpadają buty na gumowej podeszwie, tak samo jak wszelkiego rodzaju paski wojskowe imitujące historyczne.
Ceramika - adekwatna do narzuconych ram czasowych. Kształt, użyty materiał, metoda wykonania - wszystko powinno być wzorowane na oryginałach.
Fryzury i ozdoby – analogicznie jak w przypadku kobiet, wszelkie „nowatorskie”, „buntownicze” fryzury kategorycznie muszą zostać zakryte. Kolczyki, współczesne pierścionki na czas imprezy zostają usunięte.

Do rozpalania ognia używamy jedynie krzesiw. Oczywiście "na widoku" - nie umiejący mogą bawić się zapalniczkami w namiotach.

Wymogi dotyczące kobiet:

Nakrycia głowy – niezbędne przy farbowanych włosach oraz współczesnych fryzurach (grzywka, krótkie włosy), w przypadku włosów długich oraz w naturalnym kolorze – dopuszcza się historyczne fryzury (o podanie źródeł prosimy przy nadsyłaniu zgłoszeń)
Makijaż – nie dopuszczalne wykonywanie makijażu współczesnymi kosmetykami, w przypadku zabiegów pielęgnacyjnych, stosowanych w średniowiecznej Europie prosimy o podanie źródeł informacji
Biżuteria współczesna (kolczyki w uszach oraz na twarzy, wisiorki, łańcuszki, pierścionki, bransoletki) musi zostać zdjęta na czas trwania imprezy.

Walka

ZASADY WALKI

1. Walka odbywa się na zasadzie trafień, ran – po otrzymaniu których walczący uważany jest za rannego i nie uczestniczy w dalszej walce przez określony czas . Walczących dzielimy na grupy:
Ciężkozbrojnych (hełm, przeszywanica/lub inne wytłumienie/pancerz miękki, pancerz kolczy lub lamelkowy/inny, rękawice) -2 życia.
UWAGA:
W Wyjątkowych przypadkach dopuszczamy posiadanie „3 żyć”, jest to możliwe np w przypadku założenia lamelki na pełną kolczugę.

Lekkozbrojnych (min. hełm, przeszywania/pancerz miękki, rękawice) -1 życie.
Osoba bez pancerza (giną gdy znajdą się w zasięgu broni innych walczących lub zostaną tą bronią dotknięci).
Łuk jest jedynie bronią, tak jak włócznia, czy miecz i punkty powinno się rozliczać według powyższego podziału, bez względu czy łuk trzyma ciężko, lekko czy bez pancerzowy osobnik.

To "trafiony" decyduje czy żyje czy nie - w oparciu o ilość "ran" które posiada. Czy cios który dostał w/g niego zabrał mu życie czy nie

WAŻNE – koniecznym elementem warunkującym możliwość walki jest hełm, nie jest dopuszczalne wyjście do starcia nie posiadając na głowie tegoż. (Pikowańce nie są traktowane jako hełm). Osoba w kolczudze, czy też z łukiem w przeszywce ale bez hełmu zawsze „umiera” po wejściu w zasięg zbrojnego.
Osoba nie posiadająca założonego na sobie podczas starcia wręcz któregokolwiek z wymaganych elementów zostaje automatycznie zdyskwalifikowana i liczona jako osoba bez pancerza. Jedynie osoby mające PEŁNY komplet nałożony na siebie podczas starcia wręcz liczone są jako osoby ciężko/lekkozbrojne. Wyjątek stanowią rękawice dla włóczników i łuczników - należy jednak brać pod uwagę posiadanie gołych rąk. Udział w walce bez rękawic jest na własną odpowiedzialność walczącego. Jednakże walka bronią inną niż włócznia czy łuk przy braku rękawic nie jest dopuszczalna.
2. Do walki dopuszcza się wszelką broń której występowanie jest potwierdzone żródłowo w interesującym nas okresie. Należy zaznaczyć iż imprezy projektowe są jedynie zabawą i naszą broń używamy zgodnie z jej duchem – tak by nie zrobić nikomu krzywdy. Jeżeli masz obawy czy cios będzie bezpieczny, lepiej go nie zadawaj.
3. W odniesieniu do łuków obowiązuje punkt 19 wytycznych:
„Łuki jedynie wykonane naturalnymi metodami. Bisoki – nie.”
Pacynki mają być bezpieczne i wykonane w ten sposób by wielkość nie pozwalała na „przejście” przez wiziurę hełmu
4. Dopuszcza się włócznie z kulkami, zawinięte albo z założonym „pokrowcem”
5. Strefa trafień punktowanych dla włóczni oraz strzał: korpus(do linii sutków), nogi od kolan w górę.
6. Strefa trafień punktowanych dla pozostałych broni: głowa(z wyłączeniem twarzy i okolic szyi), korpus, nogi od kolan w górę, ręce od łokci w górę.
7. Ciosy zabronione: sztychy(nie dotyczy włóczni), ciosy głowicą miecza, rantem tarczy, celowe uderzenia w twarz oraz w inne miejsca poza strefą trafień punktowanych
8. W celu urealnienia walki wymaga się aby „ranni” pozostali w miejscu w którym otrzymali ranę eliminującą. Czas trwania „rany” – do ustalenia przez organizatora. Jest to czas umowny, liczymy na odpowiedzialne podejście uczestników. Sugerujemy, aby w przypadku starcia poza obozem po „rannych” przychodzili sojusznicy i ich zabierali. Może być „pod ramię”, na rękach – ranni przecież mają kłopoty z chodzeniem. W przypadku starcia w przeciwnym obozie, obok – ranny pozostaje w obozie wroga i po określonym czasie wraca. ZABRONIONE jest śledzenie rannego w powrotnej drodze.

PORWANIE i WYKUP

Osoby porwane (będące bez obstawy i złapane, przez wroga), mają obowiązek na prośbę i "związanie"(choćby lekko) sznurem pójść do niewoli. Osoby uprowadzone powinny być uwiązane lub skrepowane tak aby nie było dla nich to uciążliwe (np na długim sznurze noga do drzewa lub ręka), jesli uprowadzający nie ma takiej możliwości to powinien wystawić wartę pilnujacą. Jeśli nie ma ani sznura ani warty, osoba/osoby uprowadzone mogą próbować ucieczki. Jeśli zbrojny ją dogoni w zasięgu ręki, osoba uprowadzona znów jest "uprowadzona". Uprowadzający mają obowiązek zadbać o odpowiednią ilość wody(oraz w czasie dłuzszego przebywania więźnia) posiłku, oraz wygodnego miejsca przebywania uprowadzonym osobom (np cień podczas gorąca, lub wiata jeśli pada). Kategorycznie zabrania się męczyć jeńców :)
Wykup następuje w miejscu neutralnym (np karczmie), na wymienionych przez strony warunkach. Można wymienić osobę na osobę, osobę na sprzęt, osobę za aprowizację lub wykupić.
Sugerujemy żeby podczas "najazdów" zachować umiar podczas zabierania broni - sugerujemy sprzęt obozowy, chorągwie, proporce itd. Pozbawienie przeciwnika możliwości walki niepotrzebnie kończy zabawę.